แสดงรายละเอียดของระเบียบปฏิบัติ
ลำดับ
ชื่อระเบียบปฏิบัติ
รายละเอียดระเบียบปฏิบัติ
ไฟล์ประกอบ
1
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรี่อง สิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในปรเทศ
สิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ
2
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารและค่าระวางของผู้ประกอบการขนส่ง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารและค่าระวางของผู้ประกอบการขนส่ง
3
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารของผู้ประกอบการขนส่ง
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งสำหรับอากาศยานขนส่งภายในประเทศ
4
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสาร
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารของผู้ประกอบการขนส่ง สำหรับอากาศยานขนส่งภายในประเทศ
5
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553
ปิดหน้าต่างนี้
กลับสู่หน้าหลัก