แสดงรายละเอียดของระเบียบปฏิบัติ
ลำดับ
ชื่อระเบียบปฏิบัติ
รายละเอียดระเบียบปฏิบัติ
ไฟล์ประกอบ
1
การรับรองครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ พ.ศ. 2553
ระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยการรับรองครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ
2
ประกาศสำนักมาตรฐานฯ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot)
ประกาศสำนักมาตรฐานฯ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot) เพื่อออกใบอนุญาตนักบินหรือการเพิ่มศักย์การบิน
3
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ประสบการณ์ชั่วโมงบินของเครื่องบินและ/หรือเฮลิคอปเตอร์ในการขอสอบฯ
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ประสบการณ์ชั่วโมงบินของเครื่องบินและ/หรือเฮลิคอปเตอร์ในการขอสอบเพื่อรับใบอนุญาตนักบิน
4
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การทำการบินเครื่องบินแบบสองเครื่องยนต์ฯ
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การทำการบินเครื่องบินแบบสองเครื่องยนต์ของกองความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพาณิชย์
5
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การใช้เฮลิคอปเตอร์สอบภาคอากาศเพื่อรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกฯ
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การใช้เฮลิคอปเตอร์สอบภาคอากาศเพื่อรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก กองความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพาณิชย์
6
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรับรองคู่มือการปฏิบัติการบิน (FOM)
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรับรองคู่มือการปฏิบัติการบิน (Flight Operations Manual) ของผู้ดำเนินการเดินอากาศ กองความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพาณิชย์
7
ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศว่าด้วยการรับรองเครื่องช่วยฝึกบิน (Simulator)
ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศว่าด้วยการรับรองเครื่องช่วยฝึกบิน พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2551
8
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การสอบภาคอากาศ เพื่อรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การสอบภาคอากาศ เพื่อรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก กองความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพาณิชย์
9
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การเพิ่มศักย์การบินเครื่องบินทะเลในใบอนุญาตนักบิน
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การเพิ่มศักย์การบินเครื่องบินทะเลในใบอนุญาตนักบิน
10
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักบินผู้ควบคุมอากาศยานภายใต้การกำกับดูแล
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักบินผู้ควบคุมอากาศยานภายใต้การกำกับดูแล (Pilot-In-Command-Under-Supervision (PICUS)) กองความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพาณิชย์
หน้าที่ :  1 2 3 ถัดไป
ปิดหน้าต่างนี้
กลับสู่หน้าหลัก